Witaj na messei.com

messei

Regulamin

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

www.messei.com

 

 

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów,
które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy

 

 1.  Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy tekst stanowi Regulamin Sklepu Internetowego działającego pod adresem  www.messei.com prowadzonego przez Kingę Knap - Siewierską,
  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Messei Kinga Knap-Siewierska, ul. Urbanistów 8 m 70,  02-397 Warszawa,
  NIP 526-242-97-93, REGON 141415594, zwaną w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą („Messei”). 
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 
 3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umów sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków
  porozumiewania się na odległość.
 4. Informacje podane na stronie internetowej www.messei.com, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. Sklep internetowy („Sklep”) - to sklep internetowy Messei prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.messei.com 
 2. Strona Internetowa – www.messei.com
 3. Sprzedawca – Kinga Knap - Siewierska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Messei Kinga Knap-Siewierska, ul. Urbanistów 8 m 70,  02-398 Warszawa,
  NIP 526-242-97-93, REGON 141415594
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 
 5. Konsument -  Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
  który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu Towaru
 6. Towar ( „Produkt”) –  artykuł oznaczony znakiem towarowym Messi, dostarczony przez Messei do sprzedaży detalicznej
 7. Opis produktu – informacje  dotyczące właściwości Towaru umieszczone na Stronie internetowej Sklepu
 8. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 9. Realizacja zamówienia - skompletowanie zamówienia przez Sprzedawcę i przekazanie do wysłania za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta
 10. Cena – wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na Stronie internetowej Sklepu
 11. Koszt wysyłki -  koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta
 12. Pełna Kwota Zamówienia – suma Ceny Towaru i Kosztu wysyłki  
 13. Zamówienie - dyspozycja zakupu na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem
 14. Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą

 

 1. Przedmiot działalności
 1. Towar przedstawiony na Stronie Internetowej www.messei.com stanowi zestaw: personalizowana zawieszka, welurowy woreczek i ozdobne pudełko.
 2. Każdy towar wykonany jest na specjalnie zamówienie Klienta, który dokonuje personalizacji wybranej przez siebie zawieszki wybierając odpowiedni grawer
  i podanych przez Klienta właściwościach. Klient samodzielnie, na swoje własne życzenie wybiera dowolny tekst, ilość wierszy, nazwę czcionki i jej rozmiar.
 3. Informacje dotyczące właściwości towarów zwarte są w Opisie produktu.
 4. Prezentowane, na Stronie Internetowej www.messei.com, wizerunki towarów mają charakter informacyjny.
 5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

 1. Rejestracja klientów 
 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia poprzez wcześniejszą Rejestrację polegającą na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Rejestracji w Sklepie dokonać mogą pełnoletnie osoby fizyczne, osoba prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 
 3. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień (Informacje o Płatniku) powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
  W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
 4. Rejestracja, dokonywana przez Klienta za pomocą Formularza Rejestracyjnego, ma charakter jednorazowy.
  Podczas każdych kolejnych zakupów Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.
 5. Dane osobowe Kupujących zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej przez Sprzedawcę,
  prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U 1997 nr 133 po. 833)
  o ochronie danych osobowych.

 

 1. Zakupy - składanie zamówień
 1. Warunkiem rejestracji, złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie
  przez Sprzedawcę danych osobowych niezbędnych w zakresie realizacji Zamówień składanych w Sklepie. Składając zamówienie Klient oświadcza,
  iż zapoznał się treścią i akceptuje postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia składa się za pośrednictwem Strony Internetowej www.messei.com przez całą dobę.
 3. Klient samodzielnie dokonuje wyboru metody złożenia Zamówienia.
 4. Metody złożenia Zamówienia:
        A)   Złożenie zamówienia bez zakładania Konta.
        B)   Złożenie zamówienia poprzez zarejestrowanie się. Klient wypełnia Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej Sklepu.
 5. Złożone zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zakupu jednego lub więcej produktów. 
 6. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą złożenia zgodnego oświadczenia woli przez obie strony, tj. złożenia zamówienia przez Klienta i potwierdzenia przyjęcia zamówienia
  przez Sprzedawcę.
 7. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. Przyjęcie zamówienia następuje poprzez przesłanie potwierdzenia pocztą elektroniczną. Klient otrzymuje, na wcześniej podany przez siebie adres e-mail,
  wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz, w wypadku wyboru płatności  za pomocą przelewu, danymi do ich dokonania.
 9. Sprzedaż Towarów w Sklepie internetowym, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zmianami) i ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
  (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 10. W przypadku potrzeby otrzymania faktury VAT, Klient zobowiązany jest do zaznaczenia w Formularzu Zamówienia opcji wystawienia faktury VAT i podanie dokładnych danych koniecznych do poprawnego wystawienia faktury.
 11. W celu zgłoszenia próśb o dokonanie zmian albo anulowania Zamówienia, koniecznym jest niezwłoczne (do godz. 15:00 dnia złożenia zamówienia) skontaktowanie się drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej z Sprzedawcą.
 12. Dane kontaktowe Sklepu dostępne są na Stronie Internetowej Sklepu oraz w wiadomości potwierdzającej zamówienie.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy Realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy Klient wyraża chęć grawerowania na Towarze haseł obraźliwych, wulgarnych, szowinistycznych.

 

 1. Ceny 
 1. Ceny, umieszczone przy każdym Towarze na stronie internetowej Sklepu, podane są w złotych polskich (PLN), są cenami brutto.
 2. Ceny towaru nie uwzględniają kosztów wysyłki, czyli dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
  Cena wysyłki zostanie doliczona do Pełnej Kwoty Zamówienia.
 3. Cena umieszczona przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta, na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail,
  potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian.
  Powyższe uprawnienie nie wywołuje skutku na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 1. Sposoby Płatności
 1. Klient dokonuje wyboru płatności podczas wypełniania w Formularzu Zamówienia zakładki Informacje o Płatnościach.
 2.  Formy płatności obowiązujące w Sklepie to przelew bankowy albo system PAY PAL.

 

 1. Realizacja zamówienia i wysyłka
 1. Sprzedawca realizuje wysyłkę zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy w ciągu 3-4 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty
  na koncie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca nie wysyła przesyłek płatnych przy odbiorze.
 3. Koszt wysyłki na terenie Polski doliczany jest do Ceny Towaru i wynosi 15 zł do dwóch sztuk zakupionego Towaru.
 4. Klient pokrywa Koszt wysyłki Towaru na podany przez siebie adres w Formularzu Zamówienia – Informacje o Płatniku.
 5. Sklep realizuje Zamówienia na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz większości krajów spoza Unii Europejskiej. Zamówienia, poza terytorium Rzeczpospolitej Polski wymagają
  indywidualnych ustaleń dotyczących kosztów przesyłki i sposoby dokonania płatności. W ww. kwestii Klient powinien kontaktować się drogą mailową lub telefoniczną bezpośrednio ze Sprzedawcą.
 6. Dostawy realizowane są w dni robocze.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i celne wynikające z dostawy przesyłki poza terytorium Unii Europejskiej.
 8. Jeżeli w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi widoczne znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia Towaru.
  Zaleca się również sporządzenie, w obecności Dostawcy, protokołu zgłoszenia szkody oraz powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcę.

 

 1. Odstąpienie od umowy lub zwrot
 1. Przedmiotem sprzedaży jest produkt personalizowany na podstawie pkt. III.1.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w zakresie Towarów Spersonalizowanych, które zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt  4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn.zm.),
  jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych
  przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 

 1. Reklamacje oraz iezgodności towaru z umową
 1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.)
  wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami,
  Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Klient ma prawo składać Reklamacje w przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Klient korzystając ze swojego prawa ma możliwość złożenia Reklamacji w każdy dopuszczalny przez obowiązujące przepisy prawa sposób.
  Zaleca się składanie reklamacji na pośrednictwem poprawnie wypełnionego i wysłanego drogą elektroniczną Formularza Reklamacji znajdującego się na stronie
  Sklepu internetowego.
 4. Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu należy wysłać na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach
  zobowiązuje się informować Klienta.

 

 1. Dane osobowe
 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie lub składając zamówienie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych
  w Formularzu Zamówień lub Formularzu Rejestracyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.)
 2. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień i nie będą udostępniane innych podmiotom.
 3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także żądania usunięcia ich z bazy danych.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem Formularza Rejestracji
  i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji.
  Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),
  Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) i Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia
  i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

 1. Polityka prywatności

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
  W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania
  i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin publikowany jest na Stronie internetowej Sklepu www.messei.com.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta
  oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad
  ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
  za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 7. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.10.2013r.
[profiler]
Memory usage: real: 2097152, emalloc: 4717408
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem